English Professional

English Professional   ภาษาอังกฤษเพื่องานล่าม เลขานุการ

เน้นฟัง พูด อ่าน เขียน ศัพท์ทางธุรกิจ เหมาะสำหรับคนทำงาน ล่าม เลขานุการ ไกด์ พนักงานโรงแรม เจ้าของกิจการ เลือกเรียนได้ตรงกับสายอาชีพ เน้นเรียนกลุ่มเล็ก หรือ ส่วนตัวโดยอาจารย์เจ้าของภาษาผู้มากประสบการณ์ เข้าใจหลักการทำธุรกิจเป็นอย่างดี จึงมั่นใจได้ว่า ทุกการเรียนรู้ที่คุณจะได้รับจาก The One สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานของคุณได้เลยทันที

 การสนทนาภาษาอังกฤษ: เพื่อความมั่นใจในการสื่อสารในการทำงานอย่างเป็นธรรมชาติ เน้นทักษะการ พูด ฟัง และการแปล เพื่อถ่ายทอดให้บุคคลที่สามเข้าใจ
 ไวยากรณ์: การใช้หลักไวยากรณ์ที่ถูกต้องและจำเป็นกับงานแปลภาษา การพูด และการเขียนภาษาอังกฤษ อธิบายหลักการใช้ภาษาแสดงโครงสร้างของภาษา และความหลากหลาย ในการปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง
 การเขียน:แนวทาง กลยุทธ์ และฝึกวิธีการเขียน เพื่อให้เกิดความชำนาญและความสำเร็จเกี่ยวกับการเขียนและการแปลเอกสารประเภทต่าง ๆ
 การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ: เน้นพัฒนาทักษะให้แก่ผู้เรียน ได้นำภาษาอังกฤษไปใช้ในการนำเสนอแผนธุรกิจ หรือผลงานทางธุรกิจได้อย่างมั่นใจ
 การเตรียมสอบหลักสูตรนานาชาติ: SAT, TU-get, TOEIC, TOEFL, IELTS หลาย ๆ องค์กรต้องการผู้มีความรู้ด้านภาษาในระดับสากล แวะมาหาเรานะคะ @ The One Ayutthaya...พื้นฐานด้านภาษาเราสร้างได้...