Japanese

เราได้จัดหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ไว้ครอบคลุมทุกความต้องการของผู้เรียน เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในห้องเรียน ฝึกการออกเสียงที่ถูกต้อง ด้วยสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจ เรียนรู้อย่างสนุกสนาน นำเอาสถานการณ์จริง มาประกอบการเรียนการสอน 

Japanese for Kids                            Japanese for Adults

  • Young Learners                                              ∗ General Japanese
  • Primary                                                          ∗ LevelsBusiness Japanese
  • Secondary Level                                            ∗ Japanese for Interpreter
                                                                          ∗ Japanese for Hotel & Tourist

 ตำราที่ใช้

1.ภาษาญี่ปุ่นเรียนง่าย (J1)  

เนื้อหาในเล่ม...เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน รวม 4 บท ทั้งหมด เขียนด้วย อักษรโรมันจิ สอดแทรกรูปภาพมากมายเพื่อให้สนุกสนานกับการสนทนา มีแบบฝึกหัดเสริมพิเศษ ตามบทเรียนในหนังสือ Minna no Nihongo (25 บท) (ระดับ 2-6)

 2.หนังสือ"Minna no Nihongo" (J2 ขึ้นไป)  

เนื้อหาในเล่ม...เริ่มจากในชีวิตประจำวัน ไปสู่กิจกรรมเกี่ยวกับการทำงาน ทั้งหมดเขียนด้วยอักษรฮิรางานะ คะตะคะนะและคันจิ มีคำอธิบายหลักไวยากรณ์เป็นภาษาไทย แทรกอยู่ทุกบท เพื่อให้นักเรียนทำความเข้าใจเพิ่มเติมได้มากขึ้นนอกห้องเรียน

3.หนังสือ"Akiko to Tomodachi" (J2 ขึ้นไป)  

เนื้อหาในเล่ม...เริ่มจากในชีวิตประจำวัน ไปสู่กิจกรรมเกี่ยวกับการเรียน ทั้งหมดเขียนด้วยอักษรฮิรางานะ คะตะคะนะและคันจิ มีคำอธิบายหลักไวยากรณ์เป็นภาษาไทย แทรกอยู่ทุกบท เพื่อให้นักเรียนทำความเข้าใจเพิ่มเติมได้มากขึ้นนอกห้องเรียน

4.หนังสือ"คัดญี่ปุ่น" (J1 และ JK1 – JK 5)  

เนื้อหาในเล่ม...เริ่มจากแบบฝึกหัดคัดตัวอักษรฮิรางานะ คะตะคะนะพร้อมคำศัพท์พื้นฐาน มีคำอธิบายความหมายเป็นภาษาไทย แทรกอยู่ทุกบท สื่อด้วยภาพการ์ตูนช่วยให้จำได้ง่ายขึ้น

 

                                                  สอนสดทุกชั่วโมงโดยเซนเซและติวเตอร์มืออาชีพ