Chinese

เราได้จัดหลักสูตรภาษาจีนกลาง ไว้ครอบคลุมทุกความต้องการของผู้เรียน เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในห้องเรียน ฝึกการออกเสียงที่ถูกต้อง ด้วยสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจ เรียนรู้อย่างสนุกสนาน นำเอาสถานการณ์จริง มาประกอบการเรียนการสอน ทุกหลักสูตรสอนโดยเหล่าซือชาวไทยผู้มีประสบการณ์การสอนภาษาจีนมาเป็นระยะเวลานาน จึงมั่นใจได้ว่า ไม่ว่าคุณจะมีพื้นฐานภาษาจีนมาหรือไม่ เมื่อมาเรียนกับเรา คุณจะสามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้อย่างแน่นอน

Chinese for Kids

  • Young Learners           
  • Primary Levels
  • Secondary Level

 Chinese for Adults

  • General Chinese
  • Business Chinese
  • Chinese for Interpreter
  • Chinese for Hotel & Tourist