Primary Levels

Primary Levels  ระดับประถมศึกษา 1 - 6 หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับน้อง ๆ ประถมศึกษา และคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนในหลักสูตรอินเตอร์ 

  • ฝึกทักษะการอ่านและคำศัพท์พื้นฐานทีใช้ในชีวิตประจำวัน
  • ส่งเสริมให้นักเรียนพูด ฝึกสนทนาเพื่อสร้างความมั่นใจในการสื่อสาร
  • สอนขั้นตอนการอ่านและการเขียน ที่มีเป้าหมายชัดเจน 
  • ความรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์พื้นฐาน เสริมด้วยการนำเสนอแบบง่ายๆและเน้นการฝึกปฏิบัติจริง
  • นำสิ่งที่น่าสนใจมาเป็นหัวข้อในการฝึกปฏิบัติ ผ่านทางภาษาอังกฤษ
  • ใช้เกมส์และเพลงมาช่วยกระตุ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานเพลินเพลิน 
  • เรียนผ่านการทำงานฝีมือและกิจกรรมที่สนุกสนาน จะส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาได้เป็นอย่างดี

เรียนสนุก เน้นทักษะการอ่าน พูด ฟัง เป็นหลัก จากอาจารย์เจ้าของภาษา