Secondary Levels

Secondary Levels หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับวัยรุ่น วัยเรียน เตรียมความพร้อมในการสอบเข้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนในหลักสูตรอินเตอร์ 

  • ทุกบทเรียนมีเป้าหมายในการเรียนรู้อย่างชัดเจน เพื่อให้นักเรียนสัมผัสความสำเร็จได้ในทันที
  • เสริมคำศัพท์และไวยกรณ์ พร้อมทั้งฝึกทำแบบฝึกหัดมากมาย
  • สอนเทคนิคและทักษะการเขียน เพื่อพัฒนาไปสู่การเขียนเชิงวิชาการได้
  • เน้นการเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเพื่อการสอบเข้ามหาลัยและการสอบวัดระดับทางด้านภาษา
  • พัฒนาทักษะการใช้ภาษาสำหรับชีวิตนอกห้องเรียน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับวัยรุ่น วัยเรียนให้มากขึ้น

 

English for Admission หลักสูตรติวเข้มเพื่อเตรียมสอบเข้าแต่ละระดับชั้น

  • O-NET,GAT,PAT,TOEIC,TOEFL,IELTS,etc.