Business Japanese

ในชั่วโมง เรียนภาษาญี่ปุ่น นั้นอาจารย์จะเน้นสอนทักษะทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การเขียน และการอ่าน นอกจากการเรียนไวยากรณ์ในหนังสือเรียนแล้ว ในชั้นเรียนยังเน้นการสนทนาเพื่อให้นักเรียนสามารถพูดและฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความรู้เมื่อเรียนจบ

แสดงความคิดเห็นหรืออธิบายอย่างมีเหตุผล ตามสถานการณ์ต่างๆ แสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเอง  ถ่ายทอดข้อมูลเรื่องราวที่รับรู้มาให้ผู้อื่นได้อย่างละเอียดขึ้น  พูดให้คำแนะนำ รู้จักการใช้ภาษาสุภาพ ได้เป็นต้น