Thai for Kids

Thai for Kids  หลักสูตรภาษาไทยสำหรับเด็ก

เป็นหลักสูตรที่มุ่งหวังให้เด็กประถมวัย เรียนรู้ภาษาไทยอย่างสนุกสนาน ไปกับเกมส์ และสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน เหมาะสมกับวัย