Japanese for Kids

Japanese for Kids                            

  • Young Learners                                              
  • Primary               
  • Secondary Level 

เริ่มจากแบบฝึกหัดคัดตัวอักษรฮิรางานะ คะตะคะนะพร้อมคำศัพท์พื้นฐาน มีคำอธิบายความหมายเป็นภาษาไทย แทรกอยู่ทุกบท สื่อด้วยภาพการ์ตูนช่วยให้จำได้ง่ายขึ้น

ในชั่วโมง เรียนภาษาญี่ปุ่น นั้นอาจารย์จะเน้นสอนทักษะทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การเขียน และการอ่าน นอกจากการเรียนไวยากรณ์ในหนังสือเรียนแล้ว ในชั้นเรียนยังเน้นการสนทนาเพื่อให้นักเรียนสามารถพูดและฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ